*Free two-day shipping and returns

Nordic Interiør aksepterer de fleste norske bankkort og har kortbetaling via den sikre betalingsløsningen Stripe med SSL. SSL krypterer datatrafikken mellom nettsiden og de besøkende, slik at ingen kan fange opp kredittkortopplysninger eller annen sensitiv informasjon som registreres på Nordic Interiør. Slik at du som kunde kan føle deg trygg ved en handle hos oss.

Vi tilbyr ikke fakturering eller delbetaling.

Nordic Interiør leverer kun varer til Norge på dette tidspunktet.

Nordic Interiør har avtale med Bring og standard leveringskostnad er 99,- per pakke, max 35 kg. Du vil da få sporing og forsikring av pakken, og du mottar SMS når pakken din er klar for utlevering. Dine varer pakkes og sendes normalt innen 1 virkedag. Leveringstiden på pakken er normalt 1-3 virkedager.

Nordic Interiør kjører også ut bestillinger gratis hver onsdag mellom 18.00-20.00 i Trondheim Kommune. Bestill innen kl 12.00 den gitte onsdagen og den vil bli levert på døren samme dag. Bestilleringer etter kl 12.00 bli levert onsdagen uken etter. Dersom kunde ikke er tilstede på angitt adresse i oppgitt tidsperiode blir fraktomkostninger på 99 kr belastet og forsendelse sendt med Bring.

Fri frakt ved ordre over kr 1000,-

Innledning
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukerombudet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukerombudets veileder.

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger

Nordic Interiør, Nordre Hallset veg 88 A, 7023 Trondheim.

E-post: post@nordicinterior.no

Org.nr. 918 027 890

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper.

3. Pris
Den oppgitte prisen for varen er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter (mva o.l).  Tilleggskostnader som leveringskostnader o.l). Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

6. Levering

Nordic Interiør leverer kun varer til Norge på dette tidspunktet.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Alle bestillinger, dersom ikke annet er avtalt, sendes som postpakke og må hentes på ditt lokale postkontor.

Nordic Interiør har avtale med Bring og standard leveringskostnad er på 99 kr per pakke, max 35 kg. Du vil da få sporing og forsikring av pakken, samt mottar du SMS når din pakke er klar for utlevering. Dine varer pakkes og sendes normalt innen 1 virkedag. Leveringstiden på pakken er normalt 1-3 virkedager.

Nordic Interiør kjører også ut bestillinger gratis hver onsdag mellom 18.00-20.00 i Trondheim Kommune. Bestill innen kl 12.00 den gitte onsdagen og den vil bli levert på døren samme dag. Bestilleringer etter kl 12.00 bli levert onsdagen uken etter. Dersom kunde ikke er tilstede på angitt adresse i oppgitt tidsperiode blir fraktomkostninger på 99 kr belastet og forsendelse sendt med Bring.

Fri frakt ved ordre over kr 1000,-

Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Dersom pakken ikke hentes på postkontoret innen 14 dager blir pakken sendt i retur og kjøper vil bli belastet med et gebyr på kr. 300,-. Dersom Nordic Interiør skal sende pakken på nytt grunnet feil adresse eller ikke hentet pakke, vil kostand for ny forsendelse bli belastet kjøper.

7. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett og retur
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Fristen påløper fra forsendelsesdato på pakke. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Enten til post@nordicinterior.no eller Nordic Interiør, Nordre hallset veg 88 A, 7023 Trondheim.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt.

Merk at varen skal være ubrukt, i samme stand som når du mottok varen og ligge i originalemballasjen. Varen skal sendes sikkert tilbake til oss med utfylt angreskjema. Angreskjema vil du motta per epost når vi oppdaterer deg på at varen er sendt fra vårt lager. Kjøper dekker selv omkostningene for fraktekostnadene jmfr. angrerettsloven §15 første ledd. Det er kjøpers ansvar for at pakken ankommer sikkert og trygt, og vi anbefaler dermed retur med sporing.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Tilbakebetaling skjer på samme måte som du betalte og på samme konto. Merk at det kan ta 1-3 virkedager før pengene er tilbake på din konto, dette kommer an på type betalingskort og bank. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig.

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti
Garanti som gis av selgeren, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

15. Vintage Interiør

Vintage interiør er brukt interiør som selges videre i den standen den er i. Dette vil si at dersom det er slitasje på produktet er dette ikke en mangel eller en skade på produktet. Produktet er solgt som det er.

16. Ødeleggelser på forsendelse

Dersom forsendelsen er skadet når den leveres ut til kjøper, skal kjøper ta bilde av forsendelsen før den åpnes. Slik at det kan dokumenteres at feilen skylder frakt og ikke kjøper. Dersom dette skjer vil saken bli håndtert med Bring.

Dersom du som kjøper ønsker å benytte deg av angreretten ønsker vi å informere om at det er kjøper som står for kostnadene for retur. Før du returnerer ber vi deg fylle ut vårt angreskjema og deretter sende dette til vårt kundesender: post@nordicinterior.no

-Returretten gjelder i 14 dager fra du mottar pakken.
-Retur skal sendes med sporing og på en forsvarlig måte.